Algemene voorwaarden

 

I. Begripsbepalingen

 1. Freya Logies: verhuur van particuliere vakantiewoning

 2. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt

 3. De verhuurder: Freya Logies, Falko en Liline Lammertse

 4. De site: de website www.freya-logies.nl

 5. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder

 

II. Reservering en annulering

 1. Een reservering  van de vakantiewoning Freya Logies geschiedt uitsluitend via internet. Na boeking bevestigt de verhuurder de reservering met een factuur.

 2. Freya Logies heeft het recht om zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.

 3. De aanbetaling dient binnen zeven dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van Freya Logies.

 4. Na ontvangst van de betaling aan Freya Logies wordt de reservering definitief en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.

 5. Bij annulering door de huurder zonder annuleringsverzekering is er geen recht op restitutie.

 6. Bij annulering door de huurder met annuleringsverzekering ( kosten bedragen 7% van de totale huursom ) is er recht op teruggave van de volledige huursom tot 10 dagen voor de dag van aankomst, na deze periode heeft de huurder recht op 50% teruggaven van de totale huursom.

 7. In overleg met de verhuurder kan de huurovereenkomst overgezet worden op een andere naam. Dit doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de huurder die de huurovereenkomst oorspronkelijk is aangegaan.

 8. Door Freya Logies wordt op de huurbevestiging informatie verstrekt over de noodzaak/wenselijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering.

 9. Bij annulering kan t.b.v. de annuleringsverzekering om een factuur worden verzocht.

 

III.Betaling

 1. De huurder dient het totaal verschuldigde bedrag van de gehele huursom inclusief toeristenbelasting in een keer te betalen. Deze dient binnen zeven dagen na de factuur datum in bezit te zijn van Freya Logies.

 2. Bij niet tijdig voldoen van de huursom is huurder in gebreke. Huurder wordt hiervan door Freya Logies op de hoogte gebracht. Huurder heeft vervolgens de mogelijkheid binnen zeven dagen het verschuldigde bedrag alsnog  te voldoen. Indien betaling opnieuw uitblijft is de huurovereenkomst feitelijk geannuleerd en heeft Freya Logies het recht de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

 3. Vroegtijdig vertrek, ongeacht aanleiding of oorzaak leidt niet tot restitutie van de betaalde huursom en andere gemaakte kosten.

 4. Indien Freya Logies door overmacht genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan op de hoogte stellen. Freya Logies verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde  bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 5. De toeristenbelasting op Texel bedraagt €2,30 per persoon per nacht zonder ’n maximaal aantal nachten.


IV. Borgsom

 1. Freya Logies hanteert geen borgsom. Schade als vermeld in artikel V kan in rekening worden gebracht.

    
V. Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere, die verplicht is de gehele huurperiode aanwezig te blijven, zal bij aankomst de toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de verhuurder om een legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop  van het verblijf wordt vastgesteld.Geconstateerde schade zal aan huurder in rekening worden gebracht. Indien huurder bij aankomst schade constateert, meldt hij dit op de dag van aankomst aan verhuurder.

 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medebewoners en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

 4. De huurder aanvaardt dat hij of zij in geen geval verhuurder aansprakelijkheid kan stellen voor schade en/of verlies aan inkomen veroorzaakt aan huurder, diens medebewoners of bezoekers, of goederen gedurende het verblijf. In voorkomend geval verbindt huurder zich de betreffende klachten rechtstreeks te melden aan Freya Logies.

 5. Indiende huurder van mening is dat het verhuurde niet voldoet aan de bij hem gewekte verwachtingen op de website, in folders of andere reclame-uitingen dan is dit voor huurder geen reden tot terugvordering van een deel of het geheel van de huursom. Eventuele terugbetalingen waartoe Freya Logies bereid is, dienen door de huurder direct te worden geaccepteerd.

 6. Freya Logies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel van personen, hetzij huurders of bezoekers bij het vakantiehuis, zowel interieur als exterieur.         

 

VI. Aantal personen

 1. Het tweetal personen dat in Freya Logies mag overnachten mag in geen geval overschreden worden.

 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

 

VII. Schoonmaak

 1. Klachten over de schoonmaak van het vakantiehuis dienen bij aankomst bij Freya Logies te worden gemeld zodat één en ander in overleg kan worden opgelost.

 2. Eventuele financiële compensatie bij niet direct gemelde klachten is uitgesloten.

 3. Freya Logies dient bij vertrek bezemschoon en opgeruimd te worden achtergelaten. Mocht dit volgens de verhuurder niet in orde blijken worden nader te beziene schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 

VIII. Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.

 2. Roken buitenshuis is toegestaan mits zorg wordt gedragen voor de veiligheid omtrent de planten in de nabijheid en de sigarettenpeuken netjes worden opgeruimd.

 

IX. Huisdieren

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan in Freya Logies.


X. Aankomst-en vertrektijden

 1. Aankomsttijd is vanaf 15.00 uur (boot 14.30 uur) Indien de huurder later aankomt dan dient hij Freya Logies op de hoogte te stellen ten einde een volledige service te kunnen garanderen.

 2. Vertrek is uiterlijk 11.00 uur ‘s morgens.

 3. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden   gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

 

XI. Bereikbaarheid

 1. Freya Logies is enkel berijkbaar via onze e-mail info@freya-logies.nl.

 

XII. Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht deze algemene voorwaarden na te leven en wordt hij wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg is van het niet naleven van algemeen geldende gedragsregels of deze voorwaarden.

 2. De huurder verplicht zich het gehuurde inclusief inboedel en omgeving te respecteren, met begrip van het geluidsniveau in de omgeving.

 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.

 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.

 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.

 6. De huurder deponeert zijn afval uitsluitend in de daarvoor bestemde huisvuilcontainers die zich op het terrein  van het vakantiehuis bevinden.

 7. De huurder dient het geheel te beheren als ware het zijn eigendom en zoals het een goed huisvader betaamt.

 8. De fietsen van Freya Logies dienen enkel te worden geparkeerd in de daarvoor bestemde schuur in de tuin. De fietsen mogen ten allen tijden niet aan de straat staan, en op het recht van overpad naar de woning toe. Dit laatste is ten strengste verboden daar het grondgebied van een ander betreft. Het gebruik van de fietsen is op eigen risico. De fietsen dienen altijd op slot gezet te worden. Schade aan de fietsen zoals een lekke band zijn voor rekening van de huurder van Freya Logies.

 9. Plevierstraat 27 behoort niet tot Freya Logies, eveneens het pad vanaf de straat tot aan de bamboe poort. Het is niet toegestaan om hier spullen en dergelijke neer te zetten of de auto uit te laden/parkeren. U dient het pad enkel te gebruiken om Freya Logies te bereiken.